Reglement

Reglement

Artikel 1 Naleving reglement

1. Om een prettige vakantie te garanderen en het zo aangenaam mogelijk te maken is uw verblijf en dat van uw bezoekers op het terrein verbonden aan de naleving van huidig huishoudelijk reglement. 
De uitbater kan te allen tijde en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving de inhoud van het huishoudelijk reglement aanpassen of uitbreiden indien de orde, de veiligheid en de rust dit vereisen. Het van toepassing zijnde huishoudelijk regelement is terug te vinden op het informatiebord aan de ingang van de caravanage en op www.campinglesochay.be onder de rubriek La Côte d’Aise.

Residenten staan er voor in dat óók hun bezoekers het huishoudelijk reglement respecteren. Alle bezoekers (personen die geen deel uitmaken van de officiële gezinssamenstelling) dienen zich onmiddellijk bij aankomst aan te melden aan de receptie van camping Les Ochay, Rue de Linglé 39, Mortehan. Buiten de openingsuren van de receptie, dienen bezoekers zich aan te melden via tekstbericht naar 0476 83 36 92 met vermelding van de standplaats. Bezoekers zijn bezoekgeld verschuldigd (zie tarieven). Dit bedrag wordt geïnd bij aanmelding.

2. Iedereen wordt geacht de zedelijkheid, de openbare rust en de welvoeglijkheid in acht nemen. Gedrag en kleding mag geen ergernis en/of aanstoot aan derden veroorzaken. 

3. De uitbater van caravanage La Côte d’Aise waakt over de naleving van dit huishoudelijk reglement. Elke inbreuk op het reglement, welke de orde, de rust en de veiligheid van de caravanage, de gebruikers ervan en de buurtbewoners van de caravanage in het gedrang brengt, heeft de onmiddellijke en onherroepelijke verbreking van de huurovereenkomst van de standplaats tot gevolg. Vandalisme, diefstal of druggebruik leidt tot de directe verwijdering van de caravanage, onverminderd gerechtelijke vervolging met nultolerantie. Indien men de caravanage moet verlaten is er geen recht op terugbetaling.

4. De uitbater van caravanage La Côte d’Aise is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade en/of letsel toegebracht aan of door residenten en/of bezoekers en/of via de caravanage geboden faciliteiten, hoe deze schade en/of letsel ook is ontstaan. Deelname aan de door caravanage La Côte d’Aise en/of door derden georganiseerde activiteiten, geschiedt geheel voor eigen risico.

5. De caravanage is het hele jaar toegankelijk, maar is verboden als hoofdverblijfplaats.

Artikel 2 Standplaats

1. De reglementering van Code wallon du Tourisme is van toepassing. Deze regels zijn terug te vinden via wallex.wallonie.be (meer bepaald artikel 249).

2. Per standplaats is 1 caravan en 1 opberghuisje toegestaan. Minstens 2/3 van de standplaats moet te allen tijde groene zone zijn, d.w.z caravan, voortent, opberghuisje, bijzettent, e.d. mogen samen niet meer dan 1/3 van de oppervlakte van de standplaats innemen.
Een partytent mag geplaatst worden, bijvoorbeeld in plaats van een parasol, maar enkel tijdens uw aanwezigheid en dient goed verankerd te worden. Bij afwezigheid moet de tent afgebroken worden of het zeil weggehaald worden. De tent moet op minimum 1 meter afstand van de perceelgrens geplaatst worden.

3. Tussen de caravans op verschillende standplaatsen moet een afstand van minimum 4 meter, vanaf de grond gemeten, worden aangehouden. Wanneer de afstandsregels zoals opgelegd door de CWT niet gerespecteerd worden bij de plaatsing van de caravan, staat de resident in voor de kosten van de verplaatsing.

4. Elke caravan moet mobiel en verplaatsbaar zijn. Het is bijgevolg niet toegestaan om de wielen of de dissel te demonteren. De dissel moet gericht zijn naar het pad. 
Het is in functie van de stabiliteit toegestaan om de caravan op steunen van maximum 30 cm hoog te plaatsen. Deze steunen mogen niet in de grond verzonken zijn. Onder de caravan mag niets gestockeerd worden. De steunen mogen enkel afgeschermd worden met direct verwijderbare canvas.

5. De opberghuisjes zijn maximaal 2,25 meter hoog en met een maximale oppervlakte van 4 m². Ze moeten in goede staat verkeren, kunnen eventueel geplaatst worden op een platte, verwijderbare basis van maximaal 10 cm hoog en aansluiting voor nutsvoorzieningen (water/elektriciteit) is niet toegelaten.

Er mag geen rechtstreekse toegang tot het opberghuisje zijn vanuit de voortent of caravan.

6. Het spannen van wasdraden is niet toegelaten. Maak voor het drogen van je wasgoed gebruik van een droogrek.

7. Het paneeltje met standplaatsnummer moet steeds zichtbaar en leesbaar zijn.

Artikel 3 Onderhoud

1. De resident is verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn standplaats. Dit is in de eerste plaats een kwestie van respect voor de caravanage gemeenschap, die een schone, goed onderhouden en aangename caravanage wenst.

2. De standplaats en constructies moeten aan het begin van ieder seizoen en ten laatste voor 15 mei opgefrist worden: afwassen van de caravan en voortent, schilderen van het opberghuisje (indien nodig), … (deze opsomming is niet limitatief). Aan het einde van het seizoen en ten laatste voor 15 november moet de standplaats opgeruimd zijn: alle afval verwijderen, tuinmeubels en decoratie opbergen, hekwerk verwijderen, … (deze opsomming is niet limitatief). Materiaal dat onbeheerd achtergelaten wordt, loopt het risico op het recyclagepark te belanden.

3. De standplaats moet regelmatig gemaaid worden. Afhankelijk van de groei van het gras moet dit alle 1, 2 tot 3 weken gebeuren tussen begin mei en eind oktober.

4. Het is verboden om putten en geulen te graven en dammen te bouwen in de aangrenzende rivier.

5. De uitbater kan te allen tijde op eigen initiatief en op kosten van de resident de standplaats onderhouden. In die zin kan hij, naar eigen believen, de nalatige resident een kost aanrekenen van 30,00 euro per maaibeurt en 250,00 euro per opfrisbeurt van de caravan of voortent, betaalbaar samen met de jaarafrekening en met dezelfde gevolgen in geval van wanbetaling (artikel 3 in de huurovereenkomst).

Artikel 4 Voertuigen & verkeersregels

1. Residenten mogen 1 voertuig per standplaats parkeren op hun standplaats. Er mogen geen voertuigen geparkeerd worden op de toegangsweg en de paden zodat de doorgang steeds gewaarborgd blijft. Overige voertuigen mogen enkel gestald worden op de parkeerplaatsen aan de oprit van de caravanage. 
Foutief geparkeerde voertuigen kunnen door de uitbater geblokkeerd of weggesleept worden op kosten en verantwoordelijkheid van de eigenaar van het voertuig (artikel 87, °8 van het Veldwetboek).

2. Per standplaats kan 1 toegangskaart voor de bediening van de slagboom aangevraagd worden. Hiervoor betaalt u 25,00 euro (cash) waarborg.

3. Op het terrein is de Belgische wegcode van toepassing, geldt een maximumsnelheid van 5 km/u (stapvoets), eenrichtingsverkeer en hebben voetgangers en fietsers te allen tijde voorrang op gemotoriseerde voertuigen. 

Artikel 5 Orde & rust

1. Eenieder dient er voor te zorgen dat beeld- en geluidstoestellen niemand storen. Muziek is enkel binnenin de caravan toegestaan. Stilte is de regel tussen 22.00 uur en 08.00 uur.

2. (Groot-)ouders dienen minderjarige kinderen onder toezicht te houden en blijven voor hen verantwoordelijk conform de bepalingen van artikel 1384 van Burgerlijk Wetboek.
Kinderen tot 7 jaar moeten begeleid worden door een meerderjarige wanneer ze gebruik maken van het sanitairgebouw. Het is verboden om in het sanitairgebouw en de directe omgeving te spelen. 

3. Terreinen van anderen mogen niet zonder voorafgaand akkoord van de desbetreffende gebruiker betreden worden. 

4. De beplanting dient geëerbiedigd te worden. Snoeien en kappen van bomen en hagen is verboden zonder voorafgaande goedkeuring van de uitbater. Door de resident aangebrachte beplantingen moeten bij definitief vertrek van de caravange onbeschadigd achtergelaten worden. Hiervoor mag door de vertrekkende resident geen financiële vergoeding worden geëist. In geen geval mag door de aangebrachte beplanting de perceelstructuur gewijzigd worden.

Artikel 6 Afval & hygiëne

1. Zowel de percelen als de gemeenschappelijke ruimtes en groene zones moeten volkomen schoon gehouden worden. Sigarettenpeuken, lege blikjes en snoepverpakkingen, … mogen niet rondslingeren op het terrein. Maak hiervoor gebruik van de voorziene vuilbakken verspreid over de caravanage. 
Afval opslaan of storten op percelen, paden, gemeenschappelijke ruimtes en de toegangsweg is strikt verboden. Hier wordt door de uitbater streng op toegezien en bij verzuim zal kordaat opgetreden worden. 

2. De afvalzone bevindt zich vooraan de caravanage naast de slagboom. Volgende afvalstromen moeten strikt gescheiden aangeboden worden:

       –Restafval: dichtgeknoopte vuilniszakken in de zwarte containers

       -PMD-afval: dichtgeknoopte blauwe zakken van IDELUX in de daartoe voorziene         hoek van de afvalzone

De overige afvalstromen mogen niet achtergelaten worden in de afvalzone van de caravanage. Op volgende locaties kan u terecht met:

Glas: glasbollen aan het kerhof in Mortehan, Rue des Routis

Papier: recyclagepark in Herbeumont (Bochaban 1) en Bertrix (Route de Recogne z.n.)

Karton: recyclagepark in Herbeumont (Bochaban 1) en Bertrix (Route de Recogne z.n.)

Grof vuil: recyclagepark in Herbeumont (Bochaban 1) en Bertrix (Route de Recogne z.n.)

Frituurolie: recyclagepark in Herbeumont (Bochaban 1) en Bertrix (Route de Recogne z.n.)

3. Het sanitairgebouw en de directe omgeving moet schoon gehouden worden. Defecten of misbruik moeten onmiddellijk gemeld worden aan de uitbater. 

4. Douchemuntjes kunnen aangekocht worden in de receptie van camping Les Ochay, Rue de Linglé 39, Mortehan aan 1 euro/stuk.

5. Het afvalwater van de caravanage wordt gezuiverd via onze eigen waterzuiveringsinstallatie. In functie van de goede werking van de zuiveringsinstallatie mag in géén geval gebruik gemaakt worden van bleekmiddel bij het poetsen en mogen chemische toiletten niet geleegd worden op de caravanage. Een goed werkende waterzuiveringsinstallatie is cruciaal voor de verdere uitbating van de caravanage.

Artikel 7 Huisdieren

1. Er zijn maximaal 2 huisdieren toegelaten per caravan. Voor huisdieren andere dan honden en katten moet voorafgaand toestemming gevraagd worden aan de uitbater. Andere residenten mogen geen overlast ondervinden van de aanwezigheid van uw huisdier (overmatig blaffen/miauwen, agressief gedrag, …).

2. Huisdieren moeten buiten de caravanage worden uitgelaten. De speeltuin, gemeenschappelijke groene zones en toegangsweg zijn geen uitlaatplaats voor huisdieren! Huisdieren zijn niet toegestaan in en rondom het sanitairgebouw, petanqueterrein en speeltuin. Op de caravanage moeten honden aangelijnd zijn, uitgezonderd op uw eigen omheinde standplaats. 

3. Er mag in open lucht geen voer achtergelaten worden daar dit wasberen, wilde katten en ongedierte aantrekt.

4. Baasjes zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun huisdier. 

Artikel 8 Veiligheid

1. Wapens zijn ten strengste verboden. Bij vaststelling van bezit wordt hier melding van gemaakt bij de lokale politie en wordt de huurovereenkomst per direct ontbonden en is er geen recht op terugbetaling.  

2. Het gebruik van vuurwerk op de caravanage is verboden. 

3. Het vliegen van drones vanaf of boven de caravanage is door de uitbater niet toegestaan omwille van privacy en geluidsoverlast.

4. Per standplaats is het gebruik van maximaal 2 propaan- of butaanflessen van elk maximaal 10,5 kg of 1 fles van maximaal 46,5 kg toegestaan met gebruik van een gekeurde gasslang en gasontspanner. De lengte van de slang tussen gasontspanner en gastoestel mag niet langer zijn dan 2 meter. Gebruik aan elk uiteinde van de gasslang klembeugels.
Op gasslangen en -ontspanners staan data tot wanneer gebruik is toegelaten, controleer dit tijdig voor uw en onze veiligheid. Vervang de gasslang ook wanneer er scheuren, barsten of  beschadigingen zichtbaar zijn. Gasflessen moeten steeds rechtopstaand, stabiel, in open lucht en beschermd tegen omvallen opgesteld worden.
Roken is verboden tijdens het hanteren van gasflessen. 
Indien er geen gas gebruikt wordt moet de gasfles dichtgedraaid worden. Sla geen lege of volle gasflessen op.

5. Er mogen activiteiten doorgaan of goederen opgeslagen worden die het brandgevaar of de gevolgen van een brand kunnen verergeren.

6. Kook- en verwarmingstoestellen dienen conform de geldende veiligheidsvoorschriften en op een goed geventileerde plaats te worden opgesteld. 

7. Barbecueën is toegelaten als het barbecuetoestel stabiel en op minimum 2 meter afstand van gemakkelijk brandbare materialen, bomen, caravans en dergelijke opgesteld wordt. Brandversnellers mogen niet gebruikt worden. Zolang de barbecue niet volledig uitgedoofd is moet deze permanent onder toezicht blijven. De barbecue mag pas opgeborgen worden na volledige uitdoving.   

8. Op diverse plaatsen zijn beveiligingscamera’s geplaatst voor uw en onze veiligheid. De beelden worden digitaal geregistreerd, worden na maximaal 8 weken overschreven en zullen nooit openbaar gemaakt worden tenzij hier door dwingende omstandigheden om gevraagd wordt (bij calamiteiten).

9. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor intern gebruik ten behoeve van de facturatie en correspondentie met u. Wij verstrekken deze gegevens nooit aan derden. Het papieren duplicaat van uw factuur wordt als zodanig bewaard teneinde te kunnen verstrekken aan onze boekhouder en het belastingkantoor (indien opgevraagd). Opslag van uw persoonlijke gegevens gebeurt dus op papier (factuur) alsook digitaal en zowel deze opslag als de digitale back-up is eigendom van caravanage La Côte d’Aise (Sympa & Tranquille à la Semois srl) en wordt met uiterste zorg beschermd. 

10. In geval van brand:

 •  -Blijf rustig. Volwassenen ontfermen zich over kinderen.
   -Druk de alarmknop in aan het informatiebord aan de ingang van de caravange.  
   -Waarschuw de huldiensten 🡪 bel 112: Waar? Wat? Omvang? Gewonden?
          Dichtstbijzijnde openbare telefoon aan het sanitairgebouw van camping Les Ochay, Rue de Linglé 39.
  -Waarschuw de uitbater van de caravanage: 
  Receptie camping Les Ochay, Rue de Linglé 39 – buiten de openingsuren  aanbellen aan de receptie.
  Of via 0032 476 83 36 92
  -Probeer te blussen: blusmiddelen aan ingang, sanitairgebouw, standplaats 61 en standplaats 25. Breng jezelf niet in gevaar.
  -Evacueer te voet naar het verzamelpunt op de oprit van de caravanage via de aangeduide pijlen. Houd de doorgang vrij voor de hulpdiensten.
  -Verlaat de verzamelplaats niet zonder de uitbater of verantwoordelijke op de hoogte te brengen.  

Artikel 9 Verkoop caravan

De resident maakt vóór de verkoop van zijn caravan een afspraak met de uitbater.
Een caravan kan enkel verkocht worden indien deze jonger is dan 15 jaar en als de standplaats volledig conform het huishoudelijk reglement is ingericht en na herstelling van eventuele gebreken aan de caravan en het terrein. Enkel mits uitdrukkelijke toelating van de uitbater van de caravanage mogen caravans ouder dan 15 jaar op de caravanage blijven. 
Het staat de uitbater vrij om met de kandidaat-koper al dan niet een overeenkomst voor een standplaats aan te gaan. De kandidaat-koper neemt de huurovereenkomst van de standplaats dus NIET automatisch over door de loutere aankoop van de caravan. De kandidaat-koper kan door de aankoop van de caravan geen enkele aanspraak maken op het gebruik van de standplaats waar de desbetreffende caravan op het moment van de verkoop is geplaatst.

De resident verbindt er zich uitdrukkelijk toe, door ondertekening van deze overeenkomst, om de verkoop van zijn caravan enkel via een schriftelijke overeenkomst, in tweevoud opgesteld, met de kandidaat-koper  te regelen en daarbij volgende bepaling op te nemen:
“De nieuwe eigenaar neemt de standplaats van de caravan niet over door de loutere aankoop van de caravan.Hij zal dan ook door deze aankoop geen enkele aanspraak kunnen maken op de betreffende standplaats waar de caravan op het moment van de verkoop is geplaatst, tenzij ná het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst met de uitbater van de caravanage.”
Tevens verbindt de resident er zich toe om, vóór de verkoopovereenkomst definitief afgesloten is, samen met de kandidaat-koper een afspraak te maken met de uitbater van de caravanage.